ARQUITECTURA

______________________________________________  
 

Desenvolupament de Serveis d'arquitectura, urbanisme i interiorisme, amb experiència en edificació d'obra nova i rehabilitació des de la realització de projectes fins a la direcció d'obra tant en l'àmbit públic com en el privat.

D'entre els SERVEIS que desenvolupen detaquem els següents:

   

- Assessorament en la VIABILITAT DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ, elaborant Estudis Preliminars en cas d'OBRA NOVA i Pre-Diagnosis en cas de REHABILITACIÓ.

- Redacció d'AVANTPROJECTES i DIAGNOSIS per la posterior REDACCIÓ DE PROJECTE.

   

- Redacció de PROJECTES DES DEL BÀSIC fins al PROJECTE D'EXECUCIÓ.

- DIRECCIÓ FACULTATIVA: disposem de tècnics capacitats per dur a terme la Direcció d'Obra, la Direcció d'Execució i la Coordinació de Seguretat i Salut de qualsevol projecte.

   

-QUANTITY SURVEYOR: control de temps i costos durant l'execució de l'obra, comparatius, ofertes i contractació d'industrials.

- PROJECT MANAGEMENT: A més a més d'elaborar la documentació tècnica necessaria es realitzen les següents gestions:

- LLICÈNCIES D'OBRA: assessorament dels tipus de Llicència a solicitar (comunicat, Obra Menor, Obra Major) possant a disposició tots els documents necessaris per realtizar la tramitació.

- LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ MUNICIPAL

- CÈDULES D'HABITABILITAT


- ITE; Inspeccions Tècniques d'Edificis.

- INFORMES, DICTÀMENS i VALORACIONS


- PROJECTES DE LEGALITZACIÓ


   
VM
arquitectura - +34 937 265 915 - info@vallsmanzano.com