NOTA LEGAL
La web de Sergi Valls Manzano té com fi facilitar el coneixement i la difusió del seu treball, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. Sergi Valls Manzano es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en aquesta web.
Sergi Valls Manzano no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l'accés a aquesta web, de l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries dInternet que es faci a través dels seus enllaços.

Tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Sergi Valls Manzano.
Correspon a ell l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial: que se citi expressament com font d'informació, que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús distint de l'individual o privat, que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de forma alguna, que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que ho acompanyen, que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Sergi Valls Manzano i s'obtingui l'autorització certificada per a aquesta reproducció, que els elements reproduïts no vagin a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

La web de Sergi Valls Manzano tiene como fin facilitar el conocimiento y la difusión de su trabajo profesional, las actividades que realiza y los servicios que presta al público en general. Sergi Valls Manzano se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones de la información contenida en su web.
Sergi Valls Manzano no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se deriven del acceso a su web, del uso que se haga de la información que contiene o del acceso a otras materias en Internet que se haga a través de sus enlaces.

Todos los derechos de explotación están reservados. Los derechos de propiedad intelectual sobre la web, diseño gráfico y códigos, son titularidad de Sergi Valls Manzano.
Corresponde a él el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Condiciones para la reproducción parcial: que se cite expresamente como fuente de información, que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito comercial ni para uso distinto del individual o privado, que ningún contenido incluido en esta web sea modificado de forma alguna, que ningún elemento disponible en esta web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de contenidos que lo acompañan, que sea comunicado previamente, por escrito y de manera fehaciente, a exitprojectes y a su vez, se obtenga la autorización certificada para esta reproducción, que los elementos reproducidos no vayan a ser cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local.
   
   
 
 
    VM arquitectura - +34 937 265 915 - info@vallsmanzano.com